Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tegelkorting.nl, handelsnaam van JDN Sanitair & Tegels v.o.f., gevestigd te Dongen, Nederland.

Onze algemene voorwaarden voldoen aan alle wettelijke regelingen voor Internetwinkels. 

Artikel 1.      Toepasselijkheid

1.1          Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle met Tegelkorting.nl aangegane overeenkomsten en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2          Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.

1.3          Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4          Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt over (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.5          Onder ‘koper’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon die tot Tegelkorting.nl in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

Artikel 2.         Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1          Alle aanbiedingen van Tegelkorting.nl zijn vrijblijvend en Tegelkorting.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2          Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

2.3          Tegelkorting.nl garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op de internetsite.

2.4          Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tegelkorting.nl. Tegelkorting.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tegelkorting.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.5          Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze door Tegelkorting.nl schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 3.         Prijzen en betalingen

3.1          De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2          Onze prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3.3          Indien op onze prijslijsten, offerte of orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

3.4          Betaling kan geschieden door middel van iDEAL of door betaling via de bankrekening van JDN. Indien er na een bestelling geen betaling volgt zal Tegelkorting.nl de producten niet in bestelling zetten bij haar toeleveranciers. Bij het in gebreke blijven van tijdige betaling behoudt Tegelkorting zich het recht voor om de openstaande vordering in handen te geven van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. De hieraan verbonden (extra) kosten komen voor rekening van de afnemer.

3.5          Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is Tegelkorting.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6          Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Tegelkorting.nl.

Artikel 4.         Levering

4.1          De door Tegelkorting.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2       Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

4.3       Tegelkorting.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Tegelkorting.nl gedragen.

4.4       Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

Artikel 5.         Algemene retourvoorwaarden

5.1          Tegelkorting.nl hanteert 14 kalenderdagen als meldingstermijn waarbinnen koper zonder verdere verplichtingen af kan zien van de overeenkomst. Deze termijn start vanaf het moment dat de koper zijn bestelling ontvangt. De annulering kan alleen schriftelijk geschieden via een email naar info@tegelkorting.nl onder vermelding van 'ANNULERING' bestelling nr #. Dit artikel is enkel van toepassing op producten, welke door Tegelkorting.nl uit haar eigen voorraad worden geleverd of producten welke voorradig zijn bij onze toeleveranciers in Nederland.

5.2         Indien de bestelde producten per commissie en af fabriek in het buitenland besteld moeten worden kan koper geen gebruik maken van de meldingstermijn. Indien de producten reeds geladen zijn voor transport richting Nederland/Tegelkorting.nl kan koper evenmin gebruik maken van de wettelijke 14 dagen zichttermijn. Tegelkorting.nl zal te allen tijde trachten deze order te annuleren. Indien dit niet mogelijk is zal voorwaarde 2.6 niet in werking kunnen treden en zal koper verplicht zijn tot afname van de goederen. Indien tegels reeds geleverd zijn, zullen onze algemene retourvoorwaarden in werking treden, zie artikel 5.1 t/m 5.3.

5.3          Artikelen, die verkeerd zijn geleverd door Tegelkorting.nl en dus niet in overeenstemming met de factuur zijn of verpakte artikelen, die beschadigd zijn afgeleverd, worden retourgenomen en gecrediteerd mits:

  • de leverdatum niet ouder is dan 2 dagen
  • de verpakking in oorspronkelijke staat is.

5.4       Nabestellingen van tegels kunnen afwijken van kaliber en tint en worden voor de normale dozenprijzen berekend. Bewaar altijd 1 doos van de verpakking mocht u tegels na willen bestellen dan kunnen wij nagaan of dezelfde tegels nog leverbaar zijn.

Artikel 6.         Keuring en reclame

6.1       In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht, kleur of in oppervlaktestuctuur heeft de koper niet het recht om af te keuren. Voor de hoedanigheid en kwaliteit van de geleverde artikelen gelden de betreffende bepalingen van de leveranciers aan Tegelkorting.nl.

6.2       Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt, bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen, indien de koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkomingen redelijkerwijs had kunnen ontdekken, ondernemer hiervan op de hoogte stelt onder opgave van aard van de tekortkoming en het aantal artikelen waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

6.3       De rechten van de koper vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door Tegelkorting.nl ter zake van de producten afgegeven garantie.

6.4       Klachten over beschadigingen dienen binnen 2 dagen na aflevering gemeld te worden via een email aan info@tegelkorting.nl vergezeld van één of meerdere foto's waarop duidelijk de aard van de beschadiging zichtbaar is. Breuk bij tegels is in een aantal gevallen onvermijdelijk. In navolging van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bouw- en afbouwmaterialen is een klein breukpercentage aanvaardbaar, bij bestelling wordt afnemer geacht minimaal 3% breukverlies te aanvaarden met een minimum van 1 verpakking. Tegelkorting.nl neemt dan ook geen breukschademeldingen tot 3% of minder dan 1 verpakking in behandeling. Een tegel wordt als breuk aangemerkt indien minder dan 75% van de tegel bruikbaar is.

Artikel 7.         Eigendomsvoorbehoud

7.1       De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Tegelkorting.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8.         Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden.

8.1          De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, de toepassing en het gebruik van de door Tegelkorting.nl geleverde producten en diensten.

8.2          Indien het eigendom van een product nog niet tot de koper is overgegaan, zal de koper de desbetreffende producten met grote zorg en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften moeten behandelen en gebruiken.

8.3          De koper zal Tegelkorting.nl onmiddellijk op de hoogte moeten stellen indien een onderdeel van de producten beschadigd mocht raken of verloren mocht gaan.

8.4          De koper is verplicht de geleverde goederen bij levering te controleren en bij eventuele gebreken direct melding te maken aan Tegelkorting.nl.

Artikel 9.         Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1          U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Tegelkorting.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 10.       Aansprakelijkheid

10.1        Tegelkorting.nl kan nimmer aangesproken worden voor vergoeding van eventuele schade, van welke aard dan ook, door materiaalfouten.

10.2        Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Tegelkorting.nl nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Tegelkorting.nl is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

10.3        Tegelkorting.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van Tegelkorting.nl wegens onderhoud of anderszins.

10.4        Tegelkorting.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Tegelkorting.nl iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

Artikel 11.       Bestellingen / communicatie

11.1        Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Tegelkorting.nl, dan wel tussen Tegelkorting.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Tegelkorting.nl, is Tegelkorting.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tegelkorting.nl.

Artikel 12.       Overmacht

12.1      Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tegelkorting.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tegelkorting.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2        Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tegelkorting.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.3        Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 13.       Diversen

13.1      Indien u aan Tegelkorting.nl opgave doet van een adres, is Tegelkorting.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Tegelkorting.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

13.2      Wanneer door Tegelkorting.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tegelkorting.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

13.3      Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tegelkorting.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tegelkorting.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.4    Tegelkorting.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14.       Toepasselijk recht

14.1        Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2      Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15.       Geschillen

15.1      Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.